Vedenkäsittelyprosessi

Veden hankinta

Lappavesi Oy valmistaa kaiken juomaveden pohjavedestä Alajärven, Lapuan ja Kuortaneen kuntien alueilla. Juomavedeksi käsiteltävä pohjavesi voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan sen laadun käsittelytarpeen perusteella. Parhaimmat pohjavedet täyttävät kaikki talousveden laatuvaatimukset ja laatusuositukset pH-arvoa lukuun ottamatta. Suurin osa pohjavedestä vaatii kuitenkin raudan poiston pH:n noston ja selkeytyksen avulla. Kolmas pohjavesilaatu sisältää humusta ja se joudutaan käsittelemään erillisessä prosessivaiheessaan.

 

Flotaatio

Humuspitoiset pohjavedet eli noin 25 prosenttia kaikesta raakavedestä ohjataan tähän prosessivaiheeseen. Koska humus on huonosti laskeutuvaa orgaanista ainesta, sen poistaminen raudanpoistoprosessin selkeyttimissä ei ole riittävän tehokasta. Flotaatioprosessin aluksi humusta saostetaan alumiinin avulla ja näin saatava erotuskelpoinen sakka nostetaan ilmakuplien avulla veden pinnalle, mistä se voidaan kaapia koneellisesti pois.

 

Raudanpoisto

Noin 60 prosenttia raakavedestä johdetaan suoraan tähän vaiheeseen. Raudanpoistoprosessissa ilmastuksen tarkoituksena on hiilidioksidin määrän alentaminen vedessä. Pikasekoitusvaiheessa veteen lisätään sammutettua kalkkia ja alumiinia. Hämmennyksen aikana korkea pH saa veteen liuenneen raudan ja mangaanin saostumaan, ja saostuskemikaalin ansiosta ne kasaantuvat erotuskelpoisiksi hiutaleiksi eli flokeiksi. Selkeytyksessä flokit laskeutuvat selkeytysaltaan pohjalle ja puhdas vesi kerätään altaan yläosasta. Suodatuksessa jäljelle jäänyt rauta ja mangaani sidotaan suodatinhiekkaan ja puhdas vesi johdetaan puhdasvesialtaaseen. Selkeytysaltaita on Lappaveden vedenkäsittelylaitoksella yhteensä viisi kappaletta ja suodattimia kymmenen kappaletta.

 

Alkalointi

Noin 15 prosenttia raakavedestä menee suoraan alkalointiin, minne ohjataan sellaiset raakavedet, jotka täyttävät juomaveden laatuvaatimukset pelkän pH:n tasaamisen jälkeen. Veden pH:ta nostetaan tarvittaessa sammutetulla kalkilla arvoon 7,5 ja tämän jälkeen vesi johdetaan puhdasvesialtaaseen.

 

UV-desinfiointi

UV-desinfiointi on viimeinen, mutta erittäin tärkeä osa veden käsittelyprosessia. Ultraviolettivalolla tehtävä säteilytys varmistaa, ettei vesijohtoon kulkeudu yhtään lisääntymiskykyisiä bakteereita tai viruksia. UV-desinfioinnin periaatteena on UV-säteilyn kyky aiheuttaa mikro-organismien DNA:ssa haitallisia muutoksia. Tämä tekee mikrobeista lisääntymiskyvyttömiä.

UV-säteilyn teho on voimakkaasti riippuvainen käsiteltävän veden sameudesta siten, että sameassa vedessä ultraviolettivalo ei pääse etenemään ja vaikuttamaan mikrobeihin kyllin tehokkaasti. UV-desinfioinnilla ei ole jälkivaikutuksia vesijohtoverkostossa toisin kuin desinfiointikemikaaleilla.

 

Muut vedenkäsittelylaitokset

Lappavesi operoi Lapualla Kukkukankaan vesilaitosta. Kukkukankaan vedenkäsittelyprosessi koostuu raudanpoistosta eli ilmastuksesta, pH:n säädöstä, hämmennyksestä, selkeytyksestä ja suodatuksesta sekä UV-desinfioinnista. Kukkukankaan vesilaitos toimii Lapuan kaupungin varalaitoksena ja siellä tehty vesi käytetään normaalitilanteessa kokonaisuudessaan paikallisen teollisuuden tarpeisiin.

Kauhavan kaupungin alueella sijaitseva Nahkalan vesilaitos on myös Lappavesi Oy:n toimesta saneerauksessa. Tämä laitos tulee toimimaan varavesilähteenä Kauhavan veden kulutuksen tarpeisiin, mikäli päävesijohto ei ole käytettävissä.